एयर एशियाको बक्यौता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती २०७५/०२/२०